Система управління персоналом на підприємстві

Управління персоналом — це сукупність принципів, методів та засобів цілеспрямованого впливу на персонал, що забезпечують максимальне використання їх інтелектуальних і фізичних здібностей при виконанні трудових функцій для досягнення цілей підприємства.

У системі управління персоналом виділяються суб’єкт і об’єкт. Під суб’єктом (керуючий елемент) розуміється носій функції управління персоналом, тобто сукупність органів і працівників, що реалізують функції управління персоналом. Суб’єкт управління персоналом — це той, від кого залежить якість прийняття управлінських рішень, а, отже, наступний результат діяльності працівника, підрозділу і всього підприємства в цілому. Суб’єкт управління персоналом — це той, хто володіє функціями управління персоналом; займає активне положення по відношенню до об’єкту управління; має для цього необхідні можливості. Суб’єкти управління персоналом можна поділити на внутрішні і зовнішні. Внутрішніми суб’єктами управління персоналом є:

(1) функціональний апарат, керуючий процесами підготовки, прийому, адаптації, переміщення виробничих кадрів тощо;

(2) лінійний управлінський персонал, який здійснює керівництво підлеглими підрозділами та колективами;

(3) різні робочі, профспілкові та інші громадські організації, що виконують ряд функцій по згуртуванню колективу, виховання його членів, розвитку їх творчої активності;

(4) неформальні лідери, наявні в колективі.

До зовнішнім суб’єктам діяльності з управління персоналом відносяться: держава і тз його органи, які приймають закони, що регулюють сферу трудових відносин; асоціації підприємців, які розробляють рекомендації в галузі управління, в тому числі управління персоналом; організації, що займаються питаннями праці, і насамперед профспілки; власники підприємств, нерідко встановлюють особливі правила в галузі управління персоналом.

Об’єкт (керований елемент, тобто те, що вивчається) — це основні компоненти системи управління персоналом: підбір, розстановка, оцінка, стимулювання і т. д.

Необхідно розрізняти принципи управління персоналом, під якими розуміють правила, основні положення і норми, яким повинні слідувати керівники і фахівці в процесі управління персоналом. Основні принципи формування та функціонування управління персоналом підприємства представлені в табл. 17.1. Всі принципи системи управління персоналом реалізуються у взаємодії. Їх поєднання залежить від конкретних умов функціонування системи управління персоналом підприємства.

Основні елементи системи управління персоналом підприємства представлені в табл. 17.2.

Таблиця 17.1. Принципи формування і функціонування управління персоналом

Принцип системи управління персоналом

Передбачає найбільш ефективну і економічну систему управління персоналом, зниження частки витрат на систему управління в загальних витратах на одиницю продукції, підвищення ефективності виробництва

Означає відповідність системи управління персоналом передового зарубіжного та вітчизняного досвіду

При формуванні системи управління персоналом слід враховувати перспективи розвитку підприємства

Вибір найбільш раціонального варіанту пропозицій щодо формування управління персоналом

Розробка заходів щодо формування управління персоналом повинна ґрунтуватися на досягненнях науки в галузі управління

Своєчасне прийняття рішень у галузі управління персоналом

Взаємодія між ієрархічними ланками по вертикалі, а також між ланками системи управління персоналом по горизонталі повинні бути узгоджені з основними цілями підприємства

Всі принципи управління персоналом реалізуються у взаємодії. Їх поєднання залежить від конкретних умов функціонування системи управління персоналом підприємства.

Основні елементи системи управління персоналом підприємства представлені в табл. 17.2.

Таблиця 17.2. Основні елементи системи управління персоналом підприємства

Елемент системи управління персоналом

1. Кадрова політика підприємства

Під кадровою політикою підприємства розуміють систему теоретичних поглядів, вимог, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, а також методи цієї роботи, що дозволяють створити високопродуктивний згуртований колектив

2. Кадрове планування працівників

В рамках кадрового планування вирішуються завдання визначення потреб підприємства в персоналі необхідної чисельності та якості

3. Підбір і відбір персоналу

Процес підбору і відбору персоналу складається з декількох етапів: пошук кандидатів до заняття вакантних місць; деталізація вимог до кандидата на зайняття вільної вакансії: проведення відбору; прийом на роботу

4. Адаптація нових працівників

У процесі загальної орієнтації, що здійснюється службою управління персоналом, відбувається ознайомлення нового працівника з підприємством, його політикою, умовами праці, охороною праці, технікою безпеки і т. д. По спрямованості адаптація буває: професійна, психофізіологічна та соціально-психологічна

5. Професійна підготовка і розвиток персоналу

Існує кілька видів професійної підготовки та розвитку персоналу на підприємстві: без відриву від виробництва у спеціалізованих закладах; з відривом від виробництва у спеціалізованих закладах; на робочому місці: самоосвіта

6. Оцінка працівників

Оцінка діяльності працівників підприємства являє собою традиційну атестацію. Метою атестації є періодична оцінка та критичний розгляд потенційних можливостей персоналу. В даний час підприємства застосовують ряд нових методів оцінки персоналу, таких як: управління по цілям; управління результативністю; метод «360 градусів»; ассессмент-центр

7. Управління поведінкою персоналу

Поведінка персоналу — це форма взаємодії окремої людини з навколишнім виробничим середовищем. Важливим елементом управління поведінкою працівників є вміння управляти конфліктами на підприємстві

8. Кадрове діловодство

Для всіх типів документів необхідно виконання цілої низки робіт, що об’єднуються поняттям «діловодство»

Методи управління персоналом підприємства поділяються на три групи: (1) адміністративні (формування структури управління персоналом; підбір і відбір персоналу, правове регулювання та ін), (2) економічні (матеріальне стимулювання і встановлення матеріальних дотацій; встановлення економічних норм та нормативів, участь в прибутках і капіталі і ін) і (3) соціально-психологічні (соціально-психологічний аналіз колективу працівників; моральне стимулювання персоналу, задоволення культурних та духовних потреб персоналу і ін). За їх допомогою виробляються способи впливу на колективи і окремих працівників для здійснення їх діяльності.

Источник: studme.com.ua

Related posts