Методи стимулювання творчої активності персоналу

Оцінка інноваційного потенціалу

Структура та рівень інноваційного потенціалу організації

Структура ресурсної складової інноваційного потенціалу

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Тема 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ

Рис. 4.2. Внутрішні фактори сприяння інноваціям

Рис. 4.3. Послідовність проведення оцінки і аналізу техніко-організаційного рівня виробництва.

Назва ресурсів Зміст ресурсів
Наукові Наукові розробки лабораторій, дослідно-винахідницькі лабораторії, ноу-хау
Технічні Особливості виробничого обладнання, основних та допоміжних матеріалів, технічного оснащення для виробництва нової продукції
Технологічні Наявність прогресивних технологій та методів організації виробництва
Просторові Виробничі площі характер будівель, комунікацій та їх розміщення
Кадрові Класифікаційний, демографічний склад, стан плинності, характер виконуваних робіт, здатність адаптуватися до змін
Організаційні Організаційна структура, характер управління, інформаційні зв’язки, оперативність збору, обробки та характер розподілу інформації
Фінансові Наявність власних фінансових ресурсів, інших джерел фінансування, умови кредитування
Інформаційні Система забезпечення пошуку інформації з інновацій та обміну знаннями й досвідом між підрозділами фірми
Елементи організаційного механізму Інноваційний потенціал
Низький Високий
Організаційна структура Лінійна, лінійно-функціональна Лінійно-функціональна з елементами програмно-цільових організаційних утворень, матричні структури
Технологія Спеціалізоване виробниче обладнання, жорстко пов’язане в єдиний потік для масового випуску продукції Гнучкі автоматизовані виробничі модулі, пов’язані безрейковою гнучкою транспортною системою
Виробничі та офісні приміщення Спеціально спроектовані під певний виробничий процес, повне використання простору приміщень Універсального типу, наявність резервних площ та можливість змінити компонування цехів і відділів
Організація праці Індивідуальна, поопераційна Бригадна з високим рівнем поєднання операцій і процесій
Оплата праці Індивідуальна, відрядна Погодинно-преміальна, бригадна з використанням КТУ
Мобільність персоналу Мінімальна, здебільшого за ієрархічною градацією Можливість горизонтальних і вертикальних переміщень згідно з вирішуваними завданнями
Стиль управління Авторитарний, мінімум делегування повноважень, жорсткий контроль за виконанням Делегування повноважень, що забезпечує високий ступінь залучення персоналу до розроблення рішень; робота у команді
Система інформування персоналу Оперативна інформація про виконання планових завдань певним підрозділом Докладне інформування про діяльність організації в цілому, її життя, проблеми та завдання
Складові Параметри Коефіцієнт вагомості Оцінка
бали зважена оцінка
1.Виробничі можливості 1.1 Ступень використання виробничої потужності
1.2. Рівень прогресивності застосовуваних технологій
1.3. Ступень гнучкості виробництва
Підсумкова оцінка 0,16 00,96
2.Кадрові можливості 2.1. Рівень кваліфікації персоналу
2.2. Ступень готовності персоналу до змін на підприємстві
2.3. Розвиненість системи мотивації персоналу
2.4. Ступень творчої ініціативності персоналу
Підсумкова оцінка 00,18 10,08
3. Науково-технічні можливості 3.1. Рівень витрат на наукові розробки в собівартості товарної продукції
3.2. Рівень витрат на використання науково-технічних досягнень в собівартості товарної продукції
3.3. Рівень використання розробок
3.4. Частка персоналу, яка займається науковими розробками у загальній чисельності персоналу
Підсумкова оцінка 00,17 00,51
4.Маркетингові можливості 4.1. Раціональність використання каналів розподілу товарів
4.2. Гнучкість цінової політики
4.3. Рівень використання реклами
4.4. Ефективність системи збуту
Підсумкова оцінка 00,16 00,96
5.Організаційні можливості 5.1.Ступеньінноваційної спрямованості організаційної структури
5.2Рівень відповідності організаційної культури інноваційному розвитку підприємства
5.3 Рівень компетенції керівників
5.4. Розвиненість системи інформаційного забезпечення
Підсумкова оцінка 00,16 00,80
6.Фінансові можливості 6.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
6.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності
6.3. Коефіцієнт загальної ліквідності
6.4.Фінансова стійкість підприємства
Підсумкова оцінка 00,17 10,53
Методи прямого стимулювання Опосередковані (непрямі) методи стимулювання Методи негативного стимулювання
— розмір заробітної плати; — надбавки; — премії; — винагороди; — пільги; — страхування — придбання акцій компаній; — оплата членства у наукових товариствах та участі у наукових конференціях, семінарах тощо; — надання права самостійного вибору наукової тематики досліджень; — вільне спілкування між співробітниками у робочий час; — зміна статусу підрозділу і керівництва; заохочення до роботи в команді — право керівництва на звільнення або переведення спеціаліста на нижчу посаду; — зміна заробітної плати в бік зменшення; — позбавлення пільг
| следующая лекция ==>
Інструменти (засоби) державного регулювання інноваційної діяльності | Тема 5. ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дата добавления: 2014-01-04 ; Просмотров: 523 ; Нарушение авторских прав? ;

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник: studopedia.su

Related posts